java数据结构之常用排序算法

冒泡排序 private void maopao(int arr[]) { for (int i = 0; i < arr.length; i++) { for (int j = 0; j < arr.length - 1; j++) { if (arr[j] > arr...

冒泡排序

private void maopao(int arr[]) {

  for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    for (int j = 0; j < arr.length - 1; j++) {
      if (arr[j] > arr[j + 1]) {
        int temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
}

选择排序

  private void xuanze(int[] arr) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      int min = arr[i];
      int x = -1;
      boolean b = false;
      for (int j = i; j < arr.length; j++) {
        if (arr[j] < min) {
          b = true;
          min = arr[j];
          x = j;
        }
      }
      if (b) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = min;
        arr[x] = temp;
      }

    }
  }

插入排序

 1   private void charu(int[] arr2) {
 2     int[] arr = new int[arr2.length];
 3     for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
 4       arr[i] = arr2[i];
 5       for (int j = 0; j < i; j++) {
 6         if (arr[i] >= arr[j] && arr[i] <= arr[j + 1]) {
 7           arr = houyi(arr, j, i);
 8         }
 9       }
10     }
11   }
12 
13   /**
14   * 指定位置后移
15   *
16   * @param arr
17   * @param j
18   * @param i
19   * @return
20   */
21   private int[] houyi(int[] arr, int j, int i) {
22     int temp = arr[i];
23     for (int k = i; k > j; k--) {
24       arr[k] = arr[k - 1];
25     }
26     arr[j] = temp;
27     return arr;
28   }

希尔排序

 1   /**
 2   * 希尔排序
 3   *
 4   * @param arr
 5   */
 6   private void xier(int[] arr) {
 7     for (int i = arr.length / 2; i > 0; i = i / 2) {
 8       for (int j = i; j < arr.length; j++) {
 9         for (int k = j - i; k >= 0; k -= i) {
10           if (arr[k] > arr[i + k]) {
11             int temp = arr[k];
12             arr[k] = arr[k + i];
13             arr[k + i] = temp;
14           }
15         }
16       }
17     }
18   }

快速排序

 1   /**
 2   * 快速排序
 3   *
 4   * @param arr
 5   * @param left
 6   * @param right
 7   */
 8   private void kuaisu(int[] arr, int left, int right) {
 9     int l = left;
10     int r = right;
11     int pivot = arr[(left + right) / 2];
12     int temp = 0;
13     while (l < r) {
14       while (arr[l] < pivot) {//寻找左边第一个不小于pivot的索引
15         l += 1;
16       }
17       while (arr[r] > pivot) {//寻找右边第一个不大于pivot的索引
18         r -= 1;
19       }
20       if (l >= r) {
21         break;
22       }
23       temp = arr[l];
24       arr[l] = arr[r];
25       arr[r] = temp;//左右位置的值互换
26       if (arr[l] == pivot) {
27         r -= 1;
28       }
29       if (arr[r] == pivot) {
30         l += 1;
31       }
32     }
33     if (l == r) {
34       l += 1;
35       r -= 1;
36     }
37     if (left < r) {
38       kuaisu(arr, left, r);
39     }
40     if (right > l) {
41       kuaisu(arr, l, right);
42     }
43   }
基数排序(桶排序)
 1 private static void radix(int[] arr) {
 2     int max=arr[0];
 3     for (int i = 1; i <arr.length ; i++) {
 4       if (arr[i]>max){
 5         max=arr[i];
 6       }
 7     }
 8     int maxleng=(max+"").length();
 9     for (int i = 0,n=1; i <maxleng ;n*=10, i++) {
10       int[][] arr2=new int[10][arr.length];
11       int[] indexs=new int[10];
12       int index=0;
13       for (int j = 0; j <arr.length ; j++) {
14         int yushu=arr[j]/n%10;
15         arr2[yushu][indexs[yushu]]=arr[j];
16         indexs[yushu]++;
17       }
18       for (int j = 0; j <arr2.length ; j++) {
19         for (int a = 0; a <indexs[j] ; a++) {
20             arr[index++]=arr2[j][a];
21         }
22       }
23     }
24   }
 
 • 发表于 2020-01-08 18:00
 • 阅读 ( 106 )
 • 分类:网络文章

条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
小编

篇文章

作家榜 »

 1. 小编 文章
返回顶部
部分文章转自于网络,若有侵权请联系我们删除